Igangsetting av tillitsreformen i offentlig sektor

Offentlig sektor skal reformeres gjennom tillitsreformen. Hva innebærer det og hvor langt har vi kommet?

fra venstre: NAV direktør, Hans Christian Holte, nestleder i AVYO, Unni Sorter, YS Stat leder, Jens Jahren, leder i AVYO, Øyvind H. Randmæl.

tekst og foto: Inger Marie Uran, Avyo i Delta

Tillitsreformen, gjennom Hurdalsplattformen og regjeringen Støre, har skapt en agenda rundt at makta må tilbake til førstelinja i offentlig sektor. Det beskrives som ett av flere grep for å fornye og utvikle offentlig sektor.

I starten av mai hadde AVYO i Delta en fagsamling for sine hovedtillitsvalgte med vara. Under samlingen deltok både NAV direktør, Hans Christian Holte, HR direktør, Gunhild Løkkevol og YS Stat leder, Jens Jahren, for å snakke om tillitsreformen i offentlig sektor.

En vanskelig balansegang

NAV er pilot i den lanserte tillitsreformen og har begynt å sette en ramme for hva det kan og vil innebære.

For NAV sin del har jeg vært tydelig på at tillitsreformen for meg ikke handler om at tusen blomster skal blomstre uten noe retning på det, sier NAV direktør, Hans Christian Holte.

Reformen i seg selv skal ikke organiseres og styres fra departement og direktoratsnivå, men skal skje i hele organisasjonen.

Dette gir en vanskelig balansegang med hensyn til at organisasjonen har behov for en igangsetting av prosesser og veiledning rundt hva en slik reform betyr, og på en annen side skal dette skje med den enkelte ansattes medvirkning og kompetanse til å finne de gode løsningene som skal komme befolkningen til gode, sier Holte.

NAV sentralt har utarbeidet samtalepakker hvor organisasjonen med tillitsvalgte, verneombud og ledelse sammen gjennomgår hva tillitsreformen betyr for den enkelte enhet og avdeling, og hvordan man kan bruke tillitsreformen til å forbedre NAVs tjenester. Dette innebærer utvikling av mål for tillitsreformen lokalt.

HR direktør i NAV, Gunhild Løkkevol, er tydelig på at tillitsbasert ledelse er helt i tråd med den nye reformen. Dette er også en del av det fremtidige arbeidet med lederopplæring i etaten og hvordan utøve tillitsbasert ledelse i alle ledd.

fra venstre: NAV direktør, Hans Christian Holte, HR direktør i NAV, Gunhild Løkkevol. 

Faglig frihet og handlingsrom

Jens Jahren, leder i YS Stat forklarer at der vi er per nå er kun i startgropa til tillitsreformen.

Målet med tillitsreformen er å legge til rette for at ansatte og fagmiljø i offentlig sektor skal få økt handlingsrom og faglig frihet der det er hensiktsmessig, forteller YS Stat leder, Jens Jahren.

Det er fortsatt mange instanser og enheter som ikke har startet sitt arbeid med å definere hva tillitsreformen skal bety. Dette er essensielt for å sikre ansattmedvirkning som til syvende og sist handler om tilliten samfunnet har til offentlige ansatte.

Partssamarbeidet spiller en stor rolle og må være med i utvikling av rammeverket og omstillingsprosessene. De tillitsvalgte har allerede en etablert rolle og må benyttes i arbeidet.

Denne reformen krever involvering og samhandling med tillitsvalgte. Dette er ikke noe den enkelte medarbeider eier, men et arbeid som gjøres sammen, sier Jahren.

Han forteller videre at den politiske styringen må gjøres enkel å etterkomme for de ulike lederne i offentlige virksomheter. Det er et politiske ansvar å gi rammer som gjør det mulig å drive involvering og faglige innspill lokalt. Det betyr tidlig involvering av tillitsvalgte i organisasjonsutviklingen og prosesser.

Videre må rapporteringene forenkles og minimeres slik at enhetene har det reelle handlingsrommet for å gjennomføre sine oppgaver.

AVYO organiserer ansatte i NAV og i Helfo, samt frilanstolker for døve og døvblinde, og er en selvstendig organisasjon i Delta. https://www.delta.no/yrke/avyo