INSPIRASJONSNOTAT TIL OPPFØLGING AV TILLITSREFORMEN

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik lanserer nå et inspirasjonsnotat utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet etter innspill fra partene i arbeidslivet, statssekretærutvalget og embetsverket i de ulike departementene.

Tillitsreformen er ett av regjeringens viktigste prosjekter. Arbeidet skal i hovedsak foregå lokalt, men for å berede grunnen for det lokale arbeidet er det et ønske å klargjøre enkelte sentrale spørsmål knyttet til reformen fra sentralt hold. Dette notatet forsøker å svare på disse spørsmålene. Notatet skal videreutvikles i takt med reformen.


Arenaer for bruk kan være møter, seminarer, samarbeidsfora, omstilling og pilotarbeid. Et av målområdene er å styrke tilliten mellom ledelse og tillitsvalgte og ansatte i de enkelte virksomhetene.

Notatet skal formidles til alle statlige virksomheter, kommuner, helseforetak osv på alle nivåer. Det skal benyttes i den daglige oppfølging av reformen, både lokalt og sentralt.

Les mer på regjeringens side om Tillitsreformen